Blog

Hivern 2017

DAR LAS GRACIAS

“Els cinc sentits conscients”

Que els teus ulls siguin la llum que il·lumini la foscor.

Que les teves paraules construeixin ponts d’entesa.

Que les teves mans donin tendresa.

Que el teu nas ajudi a despertar consciències.

Que en les teves orelles pugui créixer la paraula de l’altre.

Camina pel camí de la generositat i la gratitud.

 

“Los cinco sentidos conscientes”

Que tus ojos sean la luz que ilumine la oscuridad.

Que tus palabras construyan puentes de entendimiento.

Que tus manos den ternura.

Que tu nariz ayude a despertar conciencias.

Que en tus orejas pueda crecer la palabra del otro.

Camina por el camino de la generosidad y la gratitud.

Creem el que creiem

Corazon

Article diari el 3 de Vuit, data 24 de maig del 2013.

Quan farem un procés de Coaching?.

Hi ha frases com: Jo sóc així. No puc canviar. No me’n sortiré.   Jo no tinc sort a la vida, ells si…  que diran si em veuen actuar així!! Els rics són insuportables! El joves són uns desagraïts, Si no em defenso abusen de mi,…

Aquestes frases són pensaments que les persones ens formulen a nosaltres mateixos, i  que ens diuen com som nosaltres i com veiem el món exterior. Aquests pensaments tenen una gran força, poden arribar a ser el nostre pitjor enemic.

Aquests pensaments se li diuen creences. Una creença és una opinió de la que estem plenament convençuts i a més amb molta intensitat. Les creences estan basades en opinions que es prenen com a fets. Opinions que provenen del passat, que es formulen en present i que ens condicionen el futur.

Són opinions que  acabem convertint-se en fets, malauradament per nosaltres, i d’això se’n diu  la “profecia autocumplidora”.

Depenen de quines creences tinguem, funcionarem d’una manera o d’un altre a la vida. Es a dir que: com ens relacionem amb les demés persones,  com construïm la nostra família, com treballem, en definitiva com construirem la nostra vida dependrà de les creences que tinguem.

No tenim creences sinó que les creences ens tenen a nosaltres, ens tenyeixen la nostra vida.

Quan estem en una fase en que tenim un repte, un objectiu però els nostres pensaments ens dominen i nosaltres no els dominem a ells, es quan necessitem fer un procés de Coaching. Les creences resulten notablement difícils de canviar, però no impossibles. Amb el Coaching és possible.

Es impossible canviar un món que no observem, per tant al posar sobre la taula les creences  que estan limitant al client a aconseguir el seu objectiu, ajudarà al client a que pugui veure el seu conflicte des de una  altre perspectiva.

No hi haurà procés de Coaching si el client no està compromès en el seu repte, es a dir, que el client ha estar disposat a llençar el vell pensament limitant i substituir-lo per un de nou i potenciador.

Versión castellano.

Artículo del periódico 3 de Vuit, fecha 24 de mayo de 2013.

¿Cuando haremos un proceso de Coaching ?.

Hay frases como: Yo soy así. No puedo cambiar. No lo conseguiré. Yo no tengo suerte en la vida, ellos si … que dirán si me ven actuar así !! Los ricos son insoportables! El jóvenes son unos desagradecidos, Si no me defiendo abusan de mí, …

Estas frases son pensamientos que las personas nos formulan a nosotros mismos, y que nos dicen como somos nosotros y cómo vemos el mundo exterior. Estos pensamientos tienen una gran fuerza, pueden llegar a ser nuestro peor enemigo.

Estos pensamientos se le dicen creencias. Una creencia es una opinión de la que estamos plenamente convencidos y además con mucha intensidad. Las creencias están basadas en opiniones que se toman como hechos. Opiniones que provienen del pasado, que se formulan en el presente y que nos condicionan el futuro.

Son opiniones que acabamos convirtiéndose en hechos, desgraciadamente para nosotros, y esto se llama la “profecía autocumplidora”.

Dependen de qué creencias tengamos, funcionaremos de un modo o de otro en la vida. Es decir que: cómo nos relacionamos con las demás personas, como construimos nuestra familia, como trabajamos, en definitiva como construir nuestra vida dependerá de las creencias que tengamos.

No tenemos creencias sino que las creencias nos tienen a nosotros, nos tiñen nuestra vida.

Cuando estamos en una fase en que tenemos un reto, un objetivo pero nuestros pensamientos nos dominan y nosotros no los dominamos a ellos, es cuando necesitamos hacer un proceso de Coaching. Las creencias resultan notablemente difíciles de cambiar, pero no imposibles. Con el Coaching es posible.

Es imposible cambiar un mundo que no observamos, luego al poner sobre la mesa las creencias que están limitando al cliente a conseguir su objetivo, ayudará al cliente a que pueda ver su conflicto desde otra perspectiva.

No habrá proceso de Coaching si el cliente no está comprometido en su reto, es decir, que el cliente está dispuesto a romper con el viejo pensamiento limitante y sustituirlo por uno nuevo y potenciador.

El carrer dels canvis La calle de los cambios

calle-de-los-cambios-

Versió català:

En el viatge de la Vida anem visitant diferents ciutats, pobles i països. En el trajecte coneixem altres cultures i descobrim mil maneres de viure la vida, algunes molt diferent a la nostra. En el nostre visitar hi ha el transitar. Transitem per carrers buits, plens, bruts, nets, estrets, amples, foscs, curioses, … Uns ens encanten altres ens fan por, en alguns ens perdem, en altres voldríem no moure’ns. N’hi ha que són sense sortida, d’altres en canvi de doble sentit, però hi ha uns en els que arribem molt esgotats, arribem després de passar per uns carrerons molt estrets i foscs, i en la qual ens acompanyava la Senyora angoixa molt enganxada a nosaltres. Un cop arribes a aquests carrers veus passejar a la creativitat, la inspiració, la curiositat, la confiança. En ell fas balanç del que t’inspira i del que et fa parar, del que et molesta, d’allò que vols controlar, allò que et exhaureix o allò que et fa falta. Us convido a passejar per aquest carrer, l’anomenat el carrer del canvi, perquè aquest carrer et porta a la Plaça de la llibertat.

Versión castellano:

En el viaje de la Vida vamos visitando diferentes ciudades, pueblos y paises. En el trayecto conocemos otras culturas y descubrimos mil maneras de vivir la vida, algunas muy diferentes a la nuestra. En nuestro visitar está el transitar. Transitamos por calles vacias, llenas, sucias, limpias, estrechas, anchas, oscuras, curiosas, …Unas nos encantan otras nos dan miedo, en algunas nos perdemos, en otras querriamos no movernos. Las hay que son sin salida, otras en cambio de doble sentido, pero hay unas  en las que llegamos muy agotados, llegamos después de pasar por unas callejuelas muy estrechas y oscuras, y en la que nos acompañaba el Señor agobio muy pegado a nosotras. Una vez llegas a éstas ves pasear a la creatividad, la inspiración, la curiosidad, la confianza, y en ella haces balance de lo que te inspira y de lo que le hace parar, que es aquello que te molesta, aquello que quieres controlar, aquello que te agota o aquello que te falta. Os invito a pasear por esta calle, la llaman la calle del cambio , porqué esta calle te lleva a la Plaza de la libertad.

Com escollir un Coach per a tu, la teva empresa o organització.

Article publicat al 3de Vuit en l’edició de Sant Jordi 2013

Degut al creixement recent de la professió aquesta paraula s’ha utilitzat i s’utilitza moltes vegades com a argument de venda, això fa que juntament amb la no regulació d’aquest sector per part d’ organismes oficials és faci  difícil en aquests moments escollir un Coach.

En el mercat podem trobar excel·lents professionals del sector així com també persones disposades a “viure del cuento”.

Un dels errors més habituals és el de confondre un Coach amb un psicòleg, amb un assessor o un consultor.

Per tant, com podem saber qui és un professional d’aquest sector?

Primer de tot és necessari saber que és el Coaching. El Coaching és una rel·lació professional continuada, que ajuda a obtenir resultats extraordinaris a la vida personal o  professional. La durada d’un procés de Coaching  dependrà de cada client, però aprox. són d’ unes vuit sessions. Les sessions són de 1h30 espaiades en unes 3 i 4 setmanes. En les sessions el Coach planteja preguntes, fa de catalitzador considerant que cada persona té els recursos necessaris per aconseguir els reptes que es planteja.

La metodologia del Coaching és única, vivencial, transformadora i és pot utilitzar en qualsevol àmbit. Degut als seus orígens ha estat utilitzada en l’àmbit empresarial, però cada dia hi ha més coaches que volem treballar en l’àmbit educatiu i familiar.

El paper del Coach no és la d’entrenar, o ensenyar a fer accions diferents, o la de donar consells, sinó la missió del Coach és la d’acompanyar al client per a que ell aprengui per si mateix, la de ajudar-lo a què trobi el seu potencial, les seves habilitats, les respostes que ell necessita per aconseguir els seus objectius.

El Coach crearà un ambient de confiança i confidencialitat per tal de poder enmillarar al client, i posar sobre la taula durant el procés les àrees de millora.

El Coaches que tenim la acreditació de la ICF (International Coaches Federation) garantim la pràctica de la metodologia del Coaching. ICF és l’ associació més gran de Coaches del mon, i disposa d’un Codi Deontològic en el que s’especifiquen les normes, competències i habilitats que ha de disposar un Coach, així com també garanteix que el Coach ha realitzat un procés de transformació personal.

Recentment el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya ha reconegut el programa de  la ICF com a formació acreditada en Coaching, per tal de diferenciar-se d’ aquells programes de Coaching de cap de setmana.

Traducción castellano

Artículo publicado en el periódico local 3de Vuit en la edición de Sant Jordi 2013

Debido al crecimiento reciente de la profesión esta palabra se ha utilizado y se utiliza muchas veces como argumento de venta, esto hace que junto con la no regulación de este sector por parte de organismos oficiales se haga difícil en estos momentos escoger un Coach.

En el mercado podemos encontrar excelentes profesionales del sector así como también personas dispuestas a “vivir del cuento”.

Uno de los errores más habituales es el de confundir un Coach con un psicólogo, con un asesor o un consultor.

Por lo tanto, como podemos saber quién es un profesional de este sector?

Primero de todo es necesario saber que es el Coaching. El Coaching es una rel·lació profesional continuada, que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida personal o profesional. La duración de un proceso de Coaching dependerá de cada cliente, pero aprox. son de unas ocho sesiones. Las sesiones son de 1h30 espaciadas en unas 3 y 4 semanas. En las sesiones el Coach plantea preguntas, hace de catalizador considerando que cada persona tiene los recursos necesarios para conseguir los retos que se plantea.

La metodología del Coaching es única, vivencial, transformadora y se puede utilizar en cualquier ámbito. Debido a sus orígenes ha sido utilizada en el ámbito empresarial, pero cada día hay más coaches que queremos trabajar en el ámbito educativo y familiar.

El papel del Coach no es la de entrenar, o enseñar a hacer acciones diferentes, o la de dar consejos, sino la misión del Coach es la de acompañar al cliente para que él aprenda por sí mismo, la de ayudarle a que encuentre su potencial, sus habilidades, las respuestas que él necesita para lograr sus objetivos.

El Coach creará un ambiente de confianza y confidencialidad para poder enmillarar al cliente, y poner sobre la mesa durante el proceso las áreas de mejora.

El Coaches que tenemos la acreditación de la ICF (International Coaches Federation) garantizamos la práctica de la metodología del Coaching. ICF es la asociación más grande de Coaches del mundo, y dispone de un Código Deontológico en el que se especifican las normas, competencias y habilidades que debe disponer un Coach, así como también garantiza que el Coach ha realizado un proceso de transformación personal.

Recientemente el Colegio de Psicólogos de Cataluña ha reconocido el programa de la ICF como formación acreditada en Coaching, para diferenciarse de aquellos programas de Coaching de fin de semana.

 

Fins quan vols estar instal·lada en l’estupidesa?

Woman-sitting-alone-on-a-bench

Durant molt de temps he cregut que la paraula intel·ligència només estava associada a les notes acadèmiques,  a ser una característica dels espavilats. Des de l’escola, i a casa, es van encarregar de fer-m’ho veure així.  He escoltat moltes vegades frases com: “En Carles és molt intel·ligent, és molt llest, ho ha aprovat tot amb Notables o Excel·lents” Frases que mica en mica han anat quedant integrades en el meu inconscient. Aquest era el missatge que em van donar i jo me’l vaig creure, i de fet segurament que una part de certesa deu haver.  I quin era  l’antònim a intel·ligència, a casa nostre? Era estupidesa, es a dir s’anomenava estúpid aquell que feia estupideses o ve era curt d’enteniment. Per tant, la paraula intel·ligència i la paraula estupidesa tenien a veure amb la part de l’intel·lecte.

La sorpresa va ser gran quan l’altre dia, buscant el significat d’una paraula al diccionari, em trobo amb la paraula intel·ligència, i llegeixo (transcric literalment)

Intel·ligència, del llatí  intelligentia. El prefix inter significa entre, lligent ve del verb legere que significa escollir, o llegir,  i  l’acabament amb ia ens indica que ens estem referint a una capacitat.  Podríem dir doncs que la intel·ligència és la capacitat d’escollir.

M’entusiamo i continuo, busco capacitat. Capacitat també prové del llatí, capacitatis, que seria la qualitat del capax. Capax deriva del verb capere (agafar, recollir,…) Un capax seria aquella persona amb tendència a recollir, a contenir , a fer diverses funcions.

I aleshores em pregunto, i estupidesa? Busco i trobo aquest resultat. Estupidesa: del llatí “stupere” : quedar-se parat, atordit o enganxat.

Per tant podríem dir que una persona intel·ligent es aquella que  conté en el seu interior la idea de triar, es a dir, d’escollir  i una persona estúpida es aquella que es queda parada?

Ostres, m’agrada molt més aquesta definició. Una persona intel·ligent tria davant de diverses possibilitats i una persona estúpida es aquella que es queda parada o enganxada davant una possibilitat.

Totes dues paraules continuen sent antònims, però des d’un altre mirada. Ara ja no es des de el ser sinó des de el fer.

Com et pot canviar la mirada cap algú o cap alguna cosa quan descobreixes un nou significat d’una paraula!

Això es coaching 🙂

Versión castellano

¿Hasta cuando quieres estar instalada en la estupidez?

Durante mucho tiempo he creído que la palabra inteligencia sólo estaba asociada a las notas académicas, a ser una característica de los avispados. Desde la escuela, y en casa, se encargaron de hacérmelo ver así. He escuchado muchas veces frases como: “Carlos es muy inteligente, es muy listo, lo ha aprobado todo con Notables o Excelentes” Frases que poco a poco han ido quedando integradas en mi inconsciente. Este era el mensaje que me dieron y yo me lo creí, y de hecho seguramente que una parte de certeza debe haber. Y ¿cuál era el antónimo a inteligencia, en nuestra casa? Era estupidez, es decir se llamaba estúpido aquel que hacía estupideces o viene era corto de entendimiento. Por lo tanto, la palabra inteligencia y la palabra estupidez tenían que ver con la parte del intelecto.

La sorpresa fue grande cuando el otro día, buscando el significado de una palabra en el diccionario, me encuentro con la palabra inteligencia, y leo (transcribo literalmente)

Inteligencia, del latín intelligentia. El prefijo inter significa entre, liga viene del verbo legere que significa escoger, o leer, y la finalización con ya nos indica que nos estamos refiriendo a una capacidad. Podríamos decir pues que la inteligencia es la capacidad de elegir.

M’entusiamo y continúo, busco capacidad. Capacidad también proviene del latín, capacidades, que sería la calidad del capax. Capax deriva del verbo capere (coger, recoger, …) Un capax sería aquella persona con tendencia a recoger, a contener, a hacer varias funciones.

Y entonces me pregunto, y estupidez? Busco y encuentro este resultado. Estupidez: del latín “stupere”: quedarse parado, aturdido o pegado.

Por lo tanto podríamos decir que una persona inteligente es aquella que contiene en su interior la idea de elegir, es decir, de elegir y una persona estúpida es aquella que se queda parada?

Caramba, me gusta mucho más esta definición. Una persona inteligente elección ante diversas posibilidades y una persona estúpida es aquella que se queda parada o pegada ante una posibilidad.

Ambas palabras siguen siendo antónimos, pero desde otro mirada. Ahora ya no se desde el ser sino desde el hacer.

Como te puede cambiar la mirada hacia alguien o hacia algo cuando descubres un nuevo significado de una palabra!

Esto se coaching 🙂

 

Educar para la PAZ

foto Mandela
“No es valiente aquel que No tiene miedo, sino aquel que sabe conquistarla” Nelson Mandela

 

 

Valents són aquelles persones que reconeixen que han caigut, que s’atreveixen a plorar, a declarar que estan plorant.

Valents són aquelles persones que són capaçes de aixecar-se i, encara sentint por, són capaçes de seguir caminant pel camí. No dissimulen que han ensopegat, ans al contrari, et relaten les pedres que han anat trobant pel camí, i com aquestes han afectat en les seves vides. Mostren la seva vulnerabilitat, les seves febleses, i per estrany que sembli, aquestes persones són líders de la seva vida.

El món necessita de persones valentes, que s’atreveixin a bussejar pels camins del autoconeixement i del món emocional. Només si ens atrevim de veritat a conèixer-nos podrem estimar-nos i respectar-nos. Només així podrem estimar i respectar els altres. Estimar i respectar a persones semblants a nosaltres és senzill, la dificultat augmenta quan es tracta d’acceptar el diferent.

Cada persona és única, i alhora diferent a una altra. Som iguals perquè tots som éssers humans, però alhora som diferents perquè som persones amb diferents costums, creences, cultures …

Com podem estimar i respectar el diferent?

Escoltar els pensaments per identificar les limitacions i acceptar les zones fosques, posseir un alt interès pel desconegut, moltes ganes d’aprendre, i una actitud positiva i oberta davant de la vida.

En algunes ocasions acceptar a una altra persona requereix temps i dedicació, cal mirar a través d’un altre prisma, des d’un altre Lloc per aconseguir veure-la com legítima en si mateixa

Com deia Whalt Whitman “Quan conec algú, no m’importa si és blanc, negre, jueu o musulmà. En tinc prou amb saber que és un ésser humà “

Des de la Acceptació podrem crear vincles d’igualtat i confiança, i actuar amb serenitat davant d’aquells que no podem canviar

Comencem a Educar per a la pau.

Versión en castellano

Educar para la PAZ

Valientes son aquellas personas que reconocen que han caido, que se atreven a llorar, a declarar que están llorando.

Valientes son aquellas personas que son capaces de levantarse y, aún teniéndo miedo, son capaces de seguir caminando por el camino. No disimulan que han tropezado, sino al contrario, te relatan las piedras que han ido encontrando por el camino, y como estas han afectado en sus vidas. Muestra sumblime su vulnerabilidad, sus flaquezas, y por raro que parezca, estás personas son lideres de su vida.

El mundo necesita de personas valientes, que se atrevan a bucear por los caminos del autoconocimento y del mundo emocional. Sólo si nos atrevemos de verdad a conocernos podremos amarnos y respetarnos, Sólo así podremos amar y respetar a los demás. Amar y respetar a personas parecidas a nosotras es sencillo, la dificultad aumenta cuando se trata de aceptar el diferente.

Cada persona es única, ya la vez diferente a otra. Somos iguales porque todos somos seres humanos, pero a la vez somos diferentes porque somos personas con diferentes costumbres, creencias, culturas …

¿Cómo podemos amar y respetar el diferente?

Escuchar los pensamientos para indentificar las  limitaciones y aceptar las zonas oscuras, además de poseer un alto interés por lo desconocido, muchas ganas de aprender, y una actitud positiva y abierta delante de la vida.

En algunas ocasiones aceptar a otra persona requiere tiempo y dedicación, es necesario mirar a través de otro prisma, desde otro Lugar para conseguir verla como legítima en sí mísma.

Como decia Whalt Whitman “Cuando conozco a alguien, no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano”

Desde la Aceptación podremos crear vinculos de igualdad y confianza, y actuar con serenidad delante de aquellos que no podemos cambiar

Empezemos a  Educar para la paz. 

 

 

 

El meu propòsit

 

IMG-20170824-WA0005

El propòsit d’escriure fa temps que em volta pel cap, crec recordar que des de l’adolescència, es a dir que fa una pila d’ anys. Somiava desperta, tancava els ulls i m’imaginava en una habitació petita i acollidora, en la que hi havia una estanteria plena de llibres, una taula rodona  amb una llum de sobretaula. Damunt la taula una màquina d’escriure, papers arrugats manuscrits,i un cendrer en el que hi havia la última cigarreta  que fumejava perquè era mal apagada, i omplia l’habitació de  fum i  olor a tàbac. Una olor que, en els meus temps de fumadora, em connectava amb el plaer. A casa dèiem, que el fumar era un vici heretat de la branca “Navarro”.

En aquells temps per a mi fumar no era un hàbit, sinó un ritual associat amb el plaer, la calma, la pau interior, i connectat amb els cinc sentits. Mai fumava abans de dinar, sempre desprès de l’àpat del migdia. Quan ja tenia el cafè damunt la taula treia de la caixa de cigarrets una cigarreta, que abans de res, li donava uns copets per tal de premsar el tabac i tot seguit l’ olorava intensament durant uns quants segons. Com a mínim, em passava la cigarreta per davant del nas un parell de vegades. En aquests moments ja començava a intuir l’èxtasi. Molt lentament em posava la cigarreta entre els meus llavis, i esperava uns segons per encendre-la, perquè volia sentir el gust de la cigarreta abans d’ escoltar el soroll que feia el cremar-se el tabac. Finalment, la primera xuclada: Brutal, impressionant! .

I com a tot ritual, per a que estès mantingut amb el temps, es va iniciar amb una creença potent darrera: “Sóc diferent” Tot i que semblaria que aquesta frase “sóc diferent” hauria de ser una frase potenciadora, per a mi no ho era, doncs reforçava una manera de ser que m’apartava de persones que jo estimava.

Ara fa un parell d’anys que aquest ritual es fora de la meva vida, i també la creença. Tot i que us he de confessar que encara algun dia recordo l’ olor de tabac,  i  m’hi imagino que entre els meus dits tinc una cigarreta. En definitiva desitjo moltes vegades aquella zona coneguda i confortable que em portava a actuar segons la mirada de les persones que m’envoltaven.

Avui em dic “Sóc única i irrepetible”, i trio jo l’ etiqueta que vull portar. Des de aquesta mirada em sento capaç de fer realitat el meu propòsit: escriure.

Aquest és el vehicle que em portarà al meu destí.

Avui començo a caminar per arribar al meu destí, amb una motxilla plena de idees, entusiasme, i il·lusions.

Moltes gràcies.

Traducción castellano

El propósito de escribir hace tiempo que me ronda por la cabeza, creo recordar que desde la adolescencia, es decir que hace un montón de años. Soñaba despierta, cerraba los ojos y me imaginaba en una habitación pequeña y acogedora, en la que había una estantería llena de libros, una mesa redonda con una lámpara de sobremesa. Sobre la mesa una máquina de escribir, papeles arrugados manuscritos, y un cenicero en el que estaba la última cigarrillo que humeaba porque era mal apagada, y llenaba la habitación de humo y olor a tabaco. Un olor que, en mis tiempos de fumadora, me conectaba con el placer. En casa decíamos, que el fumar era un vicio heredado de la rama “Navarro”.

En aquellos tiempos para mí fumar no era un hábito, sino un ritual asociado con el placer, la calma, la paz interior, y conectado con los cinco sentidos. Nunca fumaba antes de comer, siempre después de la comida del mediodía. Cuando ya tenía el café sobre la mesa sacaba de la caja de cigarrillos un cigarrillo, que ante todo, le daba unos golpecitos para prensar el tabaco y seguidamente la olía intensamente durante varios segundos. Como mínimo, me pasaba el cigarrillo por delante de la nariz un par de veces. En estos momentos ya empezaba a intuir el éxtasis. Muy lentamente me ponía el cigarrillo entre mis labios, y esperaba unos segundos para encenderla, porque quería sentir el sabor del cigarrillo antes de escuchar el ruido que hacía el quemarse el tabaco. Finalmente, la primera chupada: Brutal, impresionante! .

Y como todo ritual, para que extendido mantenido con el tiempo, se inició con una creencia potente última: “Soy diferente” Aunque parecería que esta frase “soy diferente” debería ser una frase potenciadora, para mí no lo era, pues reforzaba una forma de ser que me apartaba de personas que yo amaba.

Hace un par de años que este ritual se fuera de mi vida, y también la creencia. Aunque debo confesar que todavía algún día recuerdo el olor de tabaco, y me imagino que entre mis dedos tengo un cigarrillo. En definitiva deseo muchas veces aquella zona conocida y confortable que me llevaba a actuar según la mirada de las personas que me rodeaban.

Hoy me digo “Soy única e irrepetible”, y trío yo la etiqueta que quiero llevar. Desde esta mirada me siento capaz de hacer realidad mi propósito: escribir.

Este es el vehículo que me llevará a mi destino.

Hoy comienzo a caminar para llegar a mi destino, con una mochila llena de ideas, entusiasmo, e ilusiones.

Muchas gracias.